Informace o nás - SPOLEK PŘÁTEL BARCHANU

Vážení občané Jemnice,

milí rodáci,

přátelé Jemnického kraje, 


obracím se na Vás všechny, kterým není lhostejný půvabný kout jihozápadní kout Moravy, ať se nacházíte kdekoliv ve světe, a ať Váš vztah k městečku Jemnice vznikl jakoukoliv cestou. 

Rozhodl jsem se  s několika přáteli založit občanské sdružení nazvané SPOLEK PŘÁTEL BARCHANU. Současně jsme připravili projekt, jenž umožní  nejen sdružit příznivce regionu Jemnicka, kterým není tento kout České republiky lhostejný, ale který především umožní celoročně aktivně různorodou činností zasahovat do kulturně-společenského života samotného, města Jemnice, obohacovat jej různorodými akcemi a který vyústí získáním důstojného objektu, ve kterém se vytvoří interaktivní a originální  výstavní expozice přibližující nejstarší Jemnickou doložitelnou slavnost - Barchan tak, jak si tato nejstarší slavnost ve střední Evropě zaslouží. Málokdo si uvědomuje že v roce 2013 let oslaví 300-sté výročí svého vzniku.

Rádi bychom, aby se vzpomínka na zlatou dobu Jemnice a slavnost Barchan mohla celoročně představovat co nejširší turistické veřejnosti České republiky i zahraničí, protože muzejní expozice města ani město samotné této slavné události nevěnuje žádnou pozornost.

Zatím se pohybujeme  na začátku a hledáme cesty i metody, jak uspět u jemnické veřejnosti i u představitelů města, abychom důstojným způsobem realizovali naše myšlenky, nápady a představy.

Cítíme, že je třeba  vzpomínkám na historii města a zejména pak na slavnost  Barchan vdechnout nový život, vytvořit nové tradice, aniž ty původní zmizí. Rádi bychom, aby i další generace „Jemničáků“ mohly, až vyrostou z věku, kdy oponují všemu a všem, uměli říci svým dětem: "Víš, ty to už nepamatuješ, ale když já jsem byl malý tak jako ty..."

Naše konání si klade za cíl vytrhnout nejen představitele města, ale většinu lidi žijících v Jemnici, z poklidu, ospalosti, nezájmu a pohodlí domovů a stmelit je ve společném zájmu. Chceme dát stejnou šanci dětem i dospělým. Rádi bychom proto nabídli Jemnickým program, kterého by se mohly účastnit děti společně se svými rodiči.

Jsme přesvědčeni, že nová tvář Barchanu pozvedne povědomí o našem městě u nejširší veřejnosti v Česku i zahraničí a přiláká zájem navštívit naše městečko turisty, kteří o Jemnici budou moci říci jen to nejlepší.

Spolek, který jsme založili, je občanské sdružení založené s cílem obnovovat, zachovávat a rozšiřovat zájem veřejnosti o historii, současnost a budoucnost slavnosti Barchan,  jako nedílnou součást naší národní kultury a historie.

Naší snahou je nabídnout zájemcům z řad dětí i dospělých možnost vlastní tvořivé práce, využití volného času, dát možnost poznat historii svého rodiště jinak a  zajímavěji .Rádi bychom se aktivně chtěli i zapojit do změny pořádání slavnosti Barchan, když již ne v  roce 2009, protože naše koncepce zatím městem přijata nebyla (více o této změně se dozvíte v jiné části našich stránek), tak jistě, pokud dojde k dohodě,  v létech následujících.

Máme  zájem navázat oficiální  spolupráci jak s Městským úřadem, tak také se  Základní školou, Sokolem  a dalšími institucemi ve městě  a připravit plán akcí a činností , které by počaly popularizaci Barchanu i historii města prostřednictvím nejrůznějších ulturně-společenských, vzdělávacích i zábavných akcí.

Máme však především zájem navázat spolupráci s Vámi, Jemnickými občany, rodáky i přáteli slavnosti Barchan i Jemnického kraje.

V této souvislosti si Vás dovolujeme požádat, aby jste vy všichni, kteří s námi souhlasíte, po zvážení vyplnili přihlášku a stali se aktivními řádnými členy Spolku přátel Barchanu.Získáte tím možnost aktivněji se zapojit do kulturně-společenského života města, neboť budete mít právo se podílet se na:

  • činnosti Spolku;
  • účastnit se všech jeho oficiálních akcí;
  • být informován o akcích Spolku
  • aktivně podílet a zapojovat dle svých schopností a možností do reálných činnosti Spolku.


Již dnes si  dovolujeme vyzvat  Vás všechny Jemnické občany , rodáky i přátele slavnosti Barchan  k darování či zapůjčení  nejrůznějších artefaktů majících souvislost s pořádáním slavnosti Barchan z nedávné či hluboké minulosti. Budeme vděčni za poskytnutí  plakátů, letáků, fotek, amatérských filmových i video dokumentů /po přenesení na DVD , vše v pořádku vrátíme zpět /, ale i různé další konkrétní památky na Barchan – věnečky barchaníka, obrázky s krojem barchaníků v dávné i nedávné minulosti, písemné vzpomínky na jména barchaníků v daných létech, písemné vzpomínky na slavnost samotnou  i vše další co s Barchanem souvisí. Všechny tyto i další vzpomínky na slavnost , budou vystaveny v prozatímním prostředí, o kterém v současnosti jednáme. 


Těšíme se na Váš zájem, názory a aktivní spolupráci.

 

PhDr. Zoufal Jiří


tel.: 724 04 90 20,

e-mail: spolekbarchan@gmail.com

 


VÝZVA KE SPOLUPRÁCI 


Jménem spolku Vás dnes chceme vyzvat ke spolupráci a požádat Vás o aktivní zapojení. Zakladatelé spolku mají zájem v Jemnici postupně vybudovat do roku 2013, kdy uplyne 300 let od první písemné zmínky, že se slavnost pod názvem Barchan konala, interaktivní originální expozici mapující a představující slavnost Barchan v celé její dlouholeté historii.

Při sběru dokumentů a archiválií jsme s údivem zjistili, že se neuchovávají jména kluků, barchaníků, co každoročně běhávají závod o ceny. Myslíme si, že je velká škoda, že se zapomíná na lidi, kteří za staletí tvořili historii Barchanu, že se zapomíná na jména jemnických rodáků, kteří se této originální slavnosti osobně účastnili v daleké i nedávné minulosti, že budoucí generace neznají jména těch, kteří tvořili historii této slavnosti .

Rádi bychom dali dohromady seznamy mladíků, barchaníků , jejich jména, původ a pokud to bude jen trochu možné, vše i doplnili fotkami a podobiznami všech těch, co závod v kterémkoliv roce běželi, nejen letos, loni či předloni, ale především i před deseti, dvaceti a možná i padesáti a více léty. Zkrátka kam až to půjde, kdo si kdo vzpomene, kdo bude ochoten poskytnout informace, věnovat či zapůjčit dokument v jakékoliv podobě. Rádi bychom pak pro budoucí léta založili tzv. Pamětní knihu Barchan , ve které bychom zaznamenávali jména a všechny další důležité informace související s během barchanu v daném roce .

Vyzýváme proto všechny zájemce o spolupráci , aby se nám přihlásili. Rádi bychom s Vámi dohromady vytvořili skupinu , která by se za naší koordinace pokusila oslovit jemnické rodáky, pamětníky, navštívila archiv na městském úřadě, hledala na netu i v jiných zdrojích . 

Máme zájem , aby co nejdříve vznikla skupina aktivistů spolku, kteří by uměli oslovit jemnickou veřejnost a začala se sběrem informací a archiválií. Z těchto dat by se postupně sestavil rok po roku seznam běžců-barchaníků , jejich jména, příjmení, rok narození, zda pocházeli z Jemnice, na jakém místě ve vlastním závodě se v daném roce umístili, co udělali s cenou, kterou obdrželi apod.

Jsme přesvědčeni a věříme, že mnozí z těch, co závod zvaný Barchan běželi a ještě žijí , mají schovanou fotografii, či cenu, kterou vyhráli, že budou ochotni se podělit o vzpomínku na dobu, kdy se závodu účastnili. V této souvislosti vyzýváme i všechny bývalé běžce barchaníky, aby se nám přihlásili a poskytli nám možnost se s nim osobně setkat a pořídit záznam o daném roce, kdy se běhu účastnili. Vyzýváme i všechny dosud žijící pamětníky , aby se nám ohlásili a podělili se s námi o vše, co si pamatují z vyprávění svých rodičů, prarodičů o slavnosti Barchan

Jsme přesvědčeni, že mnozí z Vás, co projeví zájem o aktivní spolupráci, zapojit se do získávání informací a historických artefaktů, budou umět s pamětníky slavnosti Barchan pořídit, natočit a zpracovat zvukový či obrazový záznam, který by bylo možné předvést široké veřejnosti v rámci vzniklé expozice .

Myslíme si, že naše výzva může být atraktivní , zejména pro školáky všeho věku, co mají zájem o historii svého města, o Barchan. Myslíme si, že odkrývat minulost a přispívat k její uchování je nejen záslužné, ale i poučné a zajímavé pro samotné účastníky spolupráce. 

Věříme, že s Vaší aktivní pomocí lze získat vzpomínky, artefakty a pamětihodnosti o Barchanu i o těch , kteří ji kdysi dávno i v nedávné minulosti aktivně spoluvytvářeli a které dnes nenávratně mizí v běhu času, v propadlišti času. 

V rámci expozice Barchan bychom rádi předvedli veřejnosti nejen plakáty, letáčky na program, vstupenky , fotky, amatérské filmy , video záznamy slavnosti v jednotlivých rocích, ale i obrázky podle kterých by bylo možné vytvořit konkrétní repliky oblečení běžců z nedávné i daleké minulosti, tabuli jmen barchaníků, kteří se závodu v celé její historii účastnili, umožnili shlédnout či vyslechnout záznamy s pamětníky a řadu dalších věcí. 

Barchanový spolek je dnes již řádně zaregistrován a tak by rád získal co nejvíce spojenců a zájemců o spolupráci, co pomohou se vznikem a tvorby expozice, originálního interaktivního muzea Barchan.

Proto si Vás pokoušíme a dovolujeme touto cestou oslovit a požádat Vás o ochotu a aktivní spolupráci pro dobro věci, pro získání vzpomínek na minulost, co pomohou uchovat dědictví originální jemnické slavnosti pro budoucnost.